Regulamin

Regulamin - Zivada

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest częścią umowy sprzedaży. Reguluje on wzajemne relacje pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą, a w szczególności warunki na jakich zawierana jest umowa sprzedaży, zasady dostawy zamówionych produktów oraz określenie wzajemnych praw i obowiązków Stron w ramach zawartej Umowy.
 2. Sprzedawcą jest sklep Internetowy https://www.zivada.pl spółka SP Venture a.s., IČO: 246 77 108, z siedzibą pod adresem Praha, Praha 3, Vinohrady, Lucemburská 1496/8, PSČ 130 00,CZECHY, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja C,akta 165362 (zwane jako"Sprzedawca").
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu lub poczty e-mail, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy podmiotem składającym zamówienie.
 4. Regulamin określa warunki i zakres sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego umieszczonego pod adresem. Pozostałe dane kontaktowe Sprzedawcy są udostępnione na Stronie internetowej https://www.zivada.pl oraz zasad korzystania z treści umieszczonych pod tym adresem internetowym.
 5. Wszelkie zmiany w treści niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia następującego po dacie ich publikacji na stroni https://www.zivada.pl
 6. W razie wątpliwości za wiążący należy uznać Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia przez Kupującego Zamówienia.
 7. Kupujący kończąc zakupy jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do jego zaakceptowania, co potwierdza zaznaczając pole „Potwierdzam” i klikając przycisk „Potwierdzam zakup” kończąc zakupy.
 8. Nabywca ma prawo do zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego, tj. do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży (zwanej dalej "Umową")., zakup towarów za pośrednictwem Strony internetowej jest usługą świadczoną przez Sprzedawcę w zakresie jego praw jako sprzedawcy detalicznego, towary zakupione za pośrednictwem Strony internetowej nie są przeznaczone do odsprzedaży przez Nabywcę dla celów dalszej działalności handlowej. Do zawarcia Umowy między Nabywcą a Sprzedawcą dochodzi poprzez dostarczenie wszystkich niezbędnych informacji, wybranie metody płatności za Towar i sposobu dostawy oraz wszelkich innych niezbędnych informacji wymaganych na formularzu zakupu, w celu złożenia zamówienia. Nabywca jest zobowiązany i uprawniony do sprawdzenia wypełnionego formularza przed ostatecznym potwierdzeniem i złożeniem zamówienia oraz - w stosownych przypadkach, do skorygowania wszelkich informacji. Po potwierdzeniu i złożeniu zamówienia podane informacje nie mogą zostać zmienione, zamówienie i Umowa są wiążące

Postanowienia ogólne I Informacje prawne o Sprzedawcy

 1. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (zwany dalej „Kupującym” lub „Klientem”).
 2. Kontakt można nawiązać:za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu: +48 221 168 670.
 3. Celem dokonania anulacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty e – mail pod adresem sklep@zivada.pl i złożyć dyspozycję anulowania zamówienia.
 4. Zamówienie jest skutecznie anulowane z chwilą otrzymania od Sprzedawcy informacji potwierdzającej przyjęcie dyspozycji o anulowaniu zamówienia.
 5. Nabywca potwierdzi otrzymanie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego w zamówieniu, takie potwierdzenie zamówienia nie jest zawarciem umowy. Rzeczywista umowa jest przyjęta wnioskiem dotyczącego zawarcia umowy między Sprzedającym, akceptacja uznaje się w momencie wysyłania towaru – przedmiotem sprzedaży dokonanej przez Sprzedawcę i Nabywcę. Nabywca ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od Umowy zawartej za pośrednictwem Strony internetowej (drogą porozumiewania się na odległość) w niżej podanych okolicznościach. Nabywca musi dostarczyć Sprzedawcy pisemne zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy wraz ze zwracanym Towarem.
 6. Dane, które Klient wprowadza podczas składania zamówienia, może w każdej chwili przed wysłaniem zmienić. Przed odesłaniem zamówienia Kupujący może po raz kolejny sprawdzić wszystkie wprowadzone dane i zmienić lub dodać.
 7. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 8. Na e–mail Sprzedawca odpowiada z reguły w ciągu 24 godzin, jednak nie dłużej niż trzy dni robocze.

Informacje o Sprzedającym

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest spółka SP Venture a.s. IČO: 24677108; DIČ: CZ24677108
  siedzibą Lucemburská 1496/8, Praha 130 00, CZECHY, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja C,akta 165362 numer rachunku : 772277077/5500, Bank Raiffeisenbank a.s.
  Sprzedawca jest płatnikiem VAT.

Dane kontaktowe Sprzedającego
adres korespondencyjny: SP Venture, Lucemburská 1496/8, Praha 130 00, CZECHY
Czas otwarcia: Po – Pá: 8 – 17 hod.
telefon: + 48 221 168 670
e-mail: sklep@zivada.pl

Zawarcie umowy, zamówienie towarów, dostawa

 1. Złożenie zamówienia jest możliwe zarówno po uprzednim dokonaniu rejestracji w Serwisie, a następnie zalogowaniu się na indywidualne Konto Kupującego, jak i bez dokonywania rejestracji.
 2. Z chwilą rejestracji w Serwisie, bądź z chwilą złożenia zamówienia bez rejestracji dochodzi do zawarcia pomiędzy Sklepem a Kupującym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. Dokonując rejestracji w Serwisie Kupujący ustanawia indywidualny login oraz hasł.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez osoby trzecie, którym Kupujący przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Kupującego w wyniku niedochowania przez niego zasad ostrożności przy posługiwaniu się loginem lub hasłem.
 5. Przez złożenie zamówienia Kupujący składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Oferta wiąże przez 14 dni od dnia jej złożenia przez Kupującego. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji wówczas oferta wygasa.
 7. Oferta wiąże tylko wówczas, jeśli Sprzedawca wyśle potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na adres e-mail wskazany przez Kupującego. Zastrzegamy sobie proawo do zmiany cen, ale kupjący zobowiązany jest zapłacić za towar, który jest wymieniony w potwierdzeniu zamówienia.
 8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
 9. Nabywca potwierdzi otrzymanie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego w zamówieniu, takie potwierdzenie zamówienia nie jest zawarciem umowy. Rzeczywista umowa jest przyjęta wnioskiem dotyczącego zawarcia umowy między Sprzedającym , akceptacja uznaje się w momencie wysyłania towaru – przedmiotem sprzedaży dokonanej przez Sprzedawcę Nabywcę.Nabywca ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od Umowy zawartej za pośrednictwem Strony internetowej (drogą porozumiewania się na odległość) w niżej podanych okolicznościach. Nabywca musi dostarczyć Sprzedawcy pisemne zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy wraz ze zwracanym Towarem.
 10. Dane, które Klient wprowadza podczas składania zamówienia, może w każdej chwili przed wysłaniem zmienić. Przed odesłaniem zamówienia Kupujący może po raz kolejny sprawdzić

Stan towaru

Zwrot części ceny zakupu

Towar nowy, nieużywany nie rozpakowany

100% Cena zakupu

Rozpakowane, testowane – brakuje około 5 ml

70% Cena zakupu

Rozpakowane, testowane - brakuje około 20% objętości

50% Cena zakupu

Metody Płatności

 1. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny za Towary, czyli ceny zakupu, oraz ceny za dostawę i opłaty za wybraną metodę płatności (lub innej uzgodnionej wcześniej ceny), przy użyciu metody płatności oferowanej przez Sprzedawcę (i wybranej przez Nabywcę).
 2. Składając zamówienie Kupujący gwarantuje, że dysponuje pozwoleniami niezbędnymi do realizacji metody płatności jaką wybrał w trakcie składania zamówienia.
 3. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby dokonywania płatności w Serwisie http://www.zivada.pl/ amówienia:
 4. a) za pomocą systemu przelewem na rachunek bankowy
 5. b) online kartą kredytową, przelewem bankownym online
 6. c) przelew bankowy
 7. d) płatność przy odbiorze
  Za Zamówienie Kupujący może zapłacić przy dostawie. Zapłata ceny na ręce osoby doręczającej przesyłkę będzie warunkiem wydania przesyłki Kupującemu. Opcja płatność przy dostawie nie może być stosowana do zapłaty za Zamówienia z dostawą do krajów innych niż Polska.
 8. Kupujący może dokonać płatności online w procesie składania zamówienia. W przypadku problemów Kupujący będzie mógł także zapłacić stosując jeden ze sposobów płatności podanych powyżej.
 9. Wszystkie Zamówienia są płatne w złotówkach (PLN). Płatność dokonywana z tytułu zapłaty ceny i zapłaty kosztów dostawy obejmuje wszystkie obowiązkowe podatki i opłaty.
 10. Dostarczony produkt pozostaje własnością Sprzedawcy do chwili całkowitej zapłaty ceny sprzedaży.
 11. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury. Fakturę również wysyłamy e-mail wskazany przez Kupującego w zamówieniu dzień wcześniej
 12. Sprzedawca wysyła zamówiony Towar w terminie określonym na Stronie internetowej.Towary są dostarczane metodą dostawy wybraną przez Nabywcę. Towary są następnie przekazywane wybranemu przewoźnikowi (firmie przewozowej) w celu ich dostarczenia z zachowaniem terminu wysyłki Towaru podanego na Stronie internetowej. Całkowity czas dostawy Towarów zależy od wybranej metody dostawy i firmy przewozowej. Czas dostawy poszczególnych przewoźników/firm przewozowych jest podany na Stronie internetowej lub na stronach internetowych przewoźników.

DPD Kurier - https://www.dpd.com.pl/
GLS Kurier - www.gls-poland.com/

Informacje o metodach płatnośc, które i akceptujemy są wymienione tutaj:

za pobraniem – płatność gotówką przy odbiorze przesyłki;
online płatność kartą kredytową

Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania produktu. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia Kupujący zobowiązany jest do wysłania Sprzedającemu pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania produktu i zwrotu Sprzedającemu, na własny koszt zamówionego produktu w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zarówno oświadczenie jak i zwrot należy dostarczyć na adres Siedziby Sprzedającego.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy przed jego upływem wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Kupujący może wykorzystać w tym celu przygotowany przez Sprzedawcę dostępny na stronie internetowej formularz odstąpienia lub sporządzić go samodzielnie. Uzupełniony formularz należy wysłać na adres: sklep@zivada.pl. Kupujący może odstąpić od umowy tylko wtedy, gdy produkt nie był używany (nie ma żadnych śladów używania), nie została usunięta folia ochronna (jeżeli produkt był w nią zapakowany w chwili dostarczania), produkt nie został zniszczony lub uszkodzony. Towar musi zostać zwrócony do Sprzedawcy).Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Kupujący
 3. W przypadku niedostępności towaru gdy już była podpisana umowa kupna, jest Sprzedający niezwłocznie, nie później niż do (5) dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży anulować umowę
 4. Kupujący nie może, odstąpienić od umowy, jeśli Towar został już częściowo zużyty w tym przypadku, zależy od uznania Sprzedającego, czy takie odstąpienie od umowy jest akceptowane.
 5. Nie można również odstąpić od umowy zakupu towarów, którego charakter to wyklucza, w szczególności, zapieczętowanych towarów, które konsument z opakowania i wycofał się ze względów zdrowotnych nie jest możliwy powrót (na przykład. szminki, kremy, tusz do rzęs, szampony, odżywki, pędzle, makijaż, kosmetyki, kosmetyki do ciała, itd.).
 6. W przypadku zwrotu towaru, który został rozpakowany lub w inny sposób testowany i będzie akceptowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo zrekompensować zmniejszenie kosztów towarów i zwrócone ceny zakupu. Sprzedawca w tym przypadku zwraca Kupującemu tylko część ceny nabycia, jaką ma zwrucony towar wartość. Jaka jest dokładna cena zakupu a jaka kwota zostanie zwrócona ocenia się indywidualnie.
 7. Jeżeli Kupujący zapłacił za towar przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 8. Jeżeli Kupujący dokonał płatności za pobraniem, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu odumowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY, GWARANCJE, REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Gdy Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do umowy sprzedaży stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. Wszystkie reklamacje zobowiązani są Państwo zgłosić dostawcy i niezwłocznie skontaktować się z personelem sklepu pocztą elektroniczną (sklep@zivada.pl).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wady, wówczas Kupujący może składając reklamację.
 4. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów.
 5. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru w chwili otrzymania paczki, a jeśli nie jest to możliwe, tak jak najszybciej po otrzymaniu towaru
 6. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów.
 7. Kupujący powiadomi Sprzedającego, które prawo wyboru wybierze, jeśli chce wymienić towar lub zwócić pieniądze. Wybraną zmianę Kupujący nie może zmienić bez zgody Sprzedającego.
 8. Jeżeli Kupujący nie zgłosił wady towaru na czas, nie ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu
 9. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Nabywcy za wady towarów stwierdzone w momencie dostawy.
 10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez

Rabaty i kupony

 1. Sprzedawca oferuje różne rodzaje rabatów (lojalność, polecenie znajomych itp.). Każdy rabat ma swoje zasady korzystania z nich.
 2. W przypadku, gdy rabat lub kupon zostanie zrealizowany w sprzeczności z przepisami niniejszej oferty lub rabatowego kuponu Sprzedawca ma prawo do takich zastosowań rabat lub zniżkowy kupon odmówić. W takim przypadku Kupujący jest poinformowany i będzie miał możliwość złożyć zamówienie bez tej zniżki lub zniżkowego kuponu.
 3. Zasady i warunki stosowania danej oferty dołączone bezpośrednio do rabat (w formie informacji), lub link na stronie internetowej,
 4. Każdy rabat, lub kupon można zastosować tylko jeden raz.
 5. W przypadku, gdy wartość kuponu jest wyższa niż wartość zakupu, rozdzieli się na nowy paragon lub kupon przeniesie się do dalszych zakupów.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest spółka SP Venture a.s. IČO: 24677108; DIČ: CZ24677108
  siedzibą Lucemburská 1496/8, Praha 130 00, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja C,akta 165362 numer rachunku : 772277077/5500, Bank Raiffeisenbank a.s.
  Sprzedawca jest płatnikiem DPH.
 2. Ochrana danych osobowych Kupującego następuje ustawą nr 101/2000 Sb o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami (ponadto " Ustawa o ochronie danych osobowych"lub"ZoOU"). Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie dla celów realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy Kupna-sprzedaży. Sprzedawca jest zarejestrowany w Urzędzie ochrony danych osobowych. Do innego przetwarzania danych osobowych Kupującego Sprzedawca ma prawo tylko za zgodą Kupującego.
 3. Dokonując rejestracji lub składając zamówienie w Serwisie, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Spółki, oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, realizacji zamówień i umowy sprzedaży (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub w trakcie składania zamówienia). Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia zrealizowanie zamówienia lub umowy.
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Sklep internetowy przetwarza dane osobowe w celach marketingowych – w tym w celu wysyłania informacji handlowych – jedynie za zgodą Kupującego. (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub składania zamówienia).
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w formie automatycznego pokazu lub w formie drukowanej.
 7. Poproś Kupującego o udzielenie informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, Sprzedawca ma obowiązek przekazać tę informację.
 8. Sklep internetowy http://www.perfumy-sp.pl przetwarza dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień i umów, zgodnie z ustawą.
 9. Kupujący, zgadza się na otrzymywanie informacji związanych z Produktami, usługami lub przedsiębiorstwa Sprzedającego na adres e-mail Kupującego.

Postanowienia końcowe

 1. Warunki umowy obowiązują od daty określonej w WU zamieszczonych przez Sprzedawcę na Stronie internetowej od dnia złożenia zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej w formie pisemnej.
 2. Sprzedający ma prawo zmienić WU według własnego uznania. Wszelkie zmiany będą opublikowane na Stronie internetowej. Na Stronie internetowej zawsze publikowane są WU w obowiązującym/aktualnym brzmieniu. Nieobowiązujące (archiwalne) WU będą również opublikowane na Stronie internetowej.

Ten sklep internetowy przechowuje pliki cookie, które pomagają mu prawidłowo działać. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Nie zezwalaj na pliki cookieZezwól na wszystko